در یک درگیری ساختگی؛

زن تالشی با چکش شوهرش را کشت

خوبان خبر: زن تالشی با ایجاد درگیری ساختگی بین شوهرش و مردی بیگانه، خود در فرصتی مناسب با استفاده از چکش شوهرش را کشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads