نامه رهبری املشی به رئیس جمهور برای الحاق رودسر و املش به استان غرب مازندران متشرشد +تصویر نامه

خوبان خبر: نماینده رودسر واملش درمجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای درتاریخ۱۴/۸/۹۱ به رئیس جمهور موافقت خود را بر تشکیل استان جدید ساحلی با پیوستن رودسر واملش به آن اعلام نموده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads