برنامه جامع کشاورزی تعیین شود | به جای واردات به دنبال خودکفایی برنج باشیم

بتدا باید عزم دولت در حمایت از اشتغال و کشاورزی برنج را دید و یادآور شد که عاقلانه نیست که غذای خود را دست بیگانه دهیم و وقتی این ظرفیت وجود دارد که در داخل در محصولات کشاورزی خودکفا شویم چرا برای واردات مواد غذایی ارز اختصاص دهیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads