یادداشت روز امروز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری:

چرا رفوزه می شوند؟

خوبان خبر: امروزه همين جريان شاخك هاي آلوده به وطن فروشي خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم تيز كرده و برخي از شواهد حكايت از آن دارد كه در پس ماجرا، حلقه موسوم انحرافي را نيز به همراهي و همكاري گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads