باخت کتابفروشی به کباب فروشی؛

دودهایی که به چشم فرهنگ گیلان می رود

کتابفروشی ادیب شعبۀ ۲ رشت که ادبیات، تاریخ و فلسفه را با کتب علمی در کنار هم داشت در سکوت و بی خبری بسته شد، دریغ از آنکه این شهر از اولین شهرهای دارای مدنیت در تاریخ هزاران سالۀ ایران بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads