فرمانده انتظامي شهرستان رشت:

بدون مشاركت همگاني مردم تامين امنيت آحاد جامعه محقق نخواهد شد

سرهنگ شعباني درخاتمه با اشاره به اين يكي از راههاي كاهش جرايم، اجراي هدفمند طرح هاي پاكسازي مناطق آلوده و جرم است، تاكيد كرد: بدون مشاركت همگاني مردم تامين امنيت آحاد جامعه محقق نخواهد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads