گزارش/

برای دانشجویانی که پولی برای خریدن کتاب ندارند!

دخترکان به خیال آنکه من و یا آقای راننده، زبان آذری نمی فهمیم از اوضاع خود در همین اول سال تحصیلی سخن می گفتند. گفتند و گفتند تا اینکه یک نفر از اخراج پدرش از کارخانه ای ورشکسته حرف زد و حال مضطربی داشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads