خطای راهبردی تقلیل سطح نیاز به تعهدات لوزان؛

آمریکا به مرگ گرفته تا به تب راضی شویم

موضوع اساسی این است که مذاکره کنندگان در یک خطای راهبردی فاحش، سطح تقاضای خود را در لوزان بسیار پایین آورده و دشمن نیز با دیدن سقف خواسته های ما، امروز استراتژی “فرار روبه جلو” را اتخاذ کرده است که صحبتهای کری همتای امریکایی ظریف موید این ادعاست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads