فرهنگ و حقیقت تهاجم به آن

جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است. باید در برابر این تهاجم، سنگر تشکیل داد و با ابزارهای فرهنگی در برابر آن ایستاد، گاهی فیلم ساخت، گاه نشریه، گاه سایت، شرط اول قدم آن است که باور کنیم این شبیخون و تهاجم را؛ آنگاه همت کنیم بر دفاع و مقابله و تهاجم و مجاهدت در این میدان بزرگ.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads