دوربرگردان‌های گران احمدی نژاد درهشت سال

خوبان خبر: دوران مدیریت احمدی نژاد بر شهرداری پایتخت را با یک نماد معروف می شناسند. دور برگردان های شهر ایده منحصر بفرد محمود احمدی نژاد در دوران مدیریتش برای حل معضل ترافیک شهر بود. دوربرگردان های او در دوران ریاستش بر قوه اجرایی کشور اما کمی گران در آمد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads