محمدرضا را به خدا سپردیم

محمدرضا را به خدا سپردیم هرچند که دادن خبرهای بد همیشه سخت است اما باید برحسب وظیفه همه شما را در غم از دست دادن محمدرضا شریک می کردیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads