روحانی در آکادمی علوم تاجیکستان:

پارسیان همواره نماد عقل و تدبیر و سیاست اند

رییس جمهوری در آکادمی علوم تاجیکستان با اشاره به اینکه ” ایران فرهنگی” مرز تاریخی و جغرافیایی ندارد، گفت: هر فردی که به زبان حافظ ، سعدی ، فردوسی و مولوی سخن بگوید و سخن آنان را بفهمد، او شهروند فرهنگ بزرگ پارسی منطقه است و فرق نمی کند تبعه سیاسی کدام کشور باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads