آمریکا؛ از تاکتیک دستکش چرمی تا فقدان گام عملی

اگرچه آمریکا اکنون با “دستکش چرمی” که در زیر آن یک دست چدنی مخفی شده و با لبخندهای تصنّعی به میدان آمده است اما واقعیات صحنه از این خبر می‌دهد که این، “اجبار” بوده است که آمریکا را وادار به اعتراف به حقوق هسته‌ای مردم و پذیرش هژمونی ایران اسلامی کرده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads