چند خبر از شهرداری رشت

خوبان خبر: شهر رشت بهشت دستفروشان شده بطوری که هر روز روستائیان و ساکنان دیگر شهرها و استان های همجوار به این شهر مهاجرت می کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads