با کم شدن دبي رودخانه ولگا/

ادامه روند کاهش تراز آب دریای خزر

مدير مرکز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر گفت: بيشترين تراز آب دريای خزر در سال آبي 75-74 ثبت شده است، گفت: از اين دوره آبي تاکنون آب درياي خزر حدود يک و سه دهم متر کمتر شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads