درشـــهر ما هدف وسیله را توجیه می کند؟!

خرید و فروش رای , و یا همان پرداخت رشوه برای خرید انتخاب , تصمیم و اراده مردم , رشوه علاوه بر اینکه از نظر شرعی حرام و “الراشی و المرتشی کلاهما فی النار” است از نظر حکومتی نیز مردود و موجب پیگرد قضایی است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads