گوش شنوایی برای شنیدن فریاد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی‌ شهرداری وجود ندارد

خوبان خبر: س از گذشت یکسال از تاریخ برگزاری آزمون بسیاری از پذیرفته شدگان در این آزمون همچنان سرگردان هستند .بسیاری از آنان هنوز برای مصاحبه دعوت نشده اند و موضوع استخدام آنان در حد حرف باقی مانده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads