شهردارخمام:طرح هادی در توسعه‌ شهر خمام تاثیرگذار خواهد بود|معیار حوزه‌ فنی شهرداری طرح جدیدهادی است

شهردار خمام با اشاره بهره‌ گیری مطلوب از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود و استفاده از خرد جمعی با برگزاری نشست‌های مرتبط با حضور متخصصین امر، طرح هادی شهر خمام را جوابگوی نیازهای شهروندان نیست، اظهار داشت: طرح هادی نوعی در توسعه‌ شهر خمام تاثیرگذار خواهد بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads