علت ورود عسل بدیعی به سینما با یک تعهد کتبی

خوبان خبر: به عقیده من سلامت و نجابت عسل بدیعی بیش از ظرفیت سینمای ایران بود و بدیعی در مسیر شهرتش هیچگاه دستخوش تغییرات رفتاری نشد و همچنان اصالت رفتاری خودش را حفظ کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads