پیشنهاد مذاکره درباره ‘ابوموسی’ پذیرفته شد؟! +پاسخ وزیر

بدون شک تا زمانی که ایران میتواند با اسناد محکم و مستند تاریخی و حقوقی خود در مجامع بین المللی از حق خود دفاع کند و اگر تیم مدیریت سیاست خارجی به ابزار های حقوقی بین المللی اعتماد دارد؛ چرا باید با هر گروه و کشوری باید برای حفظ وطن خود باید وارد مذاکره شویم؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads