نوبخت "روز ملی" را ندید!

تقویم رومیزی سخنگوی دولت نیاز به ویرایش دارد

دلواپسی زمانی بیشتر می شود که وی، عدم حضور دولتمردان در تجمع ملی ضداستکباری ۱۳ آبان را تعمدی جلوه داده و علت غیبت آنها را به مناسبت آن (روز دانش آموز) مرتبط می سازد

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads