وقتی يك روزنامه راه نفوذ مجله تایم می شود

با خیانت کنندگان به ناموس ملی برخورد شود

روزنامه امتیاز در شماره ۱۷۹۱ خود با انتشار عکس صفحه اول مجله تایم که در آن عکس دختری بی حجاب نقش بسته است و با تحریف تیتر مجله تایم سعی در بزک کردن چهره این رسانه معاند با کشورمان نموده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads