ولی الله عظمتی:

تبلیغات شوراها یک هفته قبل از انتخابات شروع و تا ۲۴ساعت قبل از رای گیری ادامه دارد

خوبان خبر: فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه تبلیغات شوراها یک هفته قبل از انتخابات شروع و تا 24ساعت قبل از رای گیری ادامه دارد، گفت: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز 20 روز است و از سوم خرداد تا 22 خرداد ادامه دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads