در پی اظهار نظرهای اخیر عفت مرعشی؛

پاسخ قاطع امام(ره) به “همسر رفسنجانی”

سال ها پیش امام خمینی در پاسخ به کسانی که به قانون تمکین نمی کردند جواب کوبنده ای داده است که این روزها بسیار این پاسخ اهمیت پیدا کرده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads