باز هم تحمل منتقدان!!!

هفته نامه “9 دی” توقیف شد

آغاز موج جدید برخورد با رسانه های منتقد دولت در حالی آغاز شده است که مقامات دولتی همچنان شعار آزادی بیان و استقبال از انتقاد را سر می دهند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads