عکس/ اداره مخابرات شهرستان خمام!

در حالی که مردم خمام سال هاست منتظر شهرستان شدن این بخش هستند، گویا مخابرات بخش خمام، زودتر به استقبال شهرستان شدن این بخش رفته و در تابلوی سردر خود خمام را شهرستان اعلام نموده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads