در مسابقات کشتی فرنگی پهلوانک های کشور/

کسب مقام پنجمی توسط نماینده خمام

محمد پوراسماعیلی کشتی گیر خمامی توانست در مسابقات کشتی فرنگی پهلوانک های کشور به مقام پنجم دست یابد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads