دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدايا در اين روز مرا به رحمت خود بپوشان و توفيق طاعت و حفظ از گناهان را روزي فرما و دلم را از تاريکي هاي ترديدها و اوهام باطل پاک دار. اي خداي مهربان بر اهل ايمان.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدايا در اين روز، بهره ام را از مستحبات افزون گردان و مرا با حاضر كردن خواسته ها گرامى بدار و از ميان وسايل، وسيله رسيدنم به حضورت را نزديك گردان. اى كه پافشارىِ اصراركنندگان بازش نمى دارد و مشغولش نمى كند.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌ ای شنواترین شنوایان‌!

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

خدايا در اين روز مرا در برابر موافقت (اعمال و افکار) نيکان عالم موفق بدار و از رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده به حق الهيتت اي خداي عالميان.

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

خدايا در اين روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصيب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا فرما به حق امان بخشي خود اي ايمني دلهاي ترسان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads