مهندسی سبک زندگی لیبرال

نخستین بار، صدور سبک زندگی آمریکایی به عنوان یکی از ابزارهای رسمی سیاست خارجی آمریکا با تدوین «طرح مارشال» در سال .1947م اتفاق افتاد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads