باخت کتابفروشی به کباب فروشی؛

دودهایی که به چشم فرهنگ گیلان می رود

کتابفروشی ادیب شعبۀ ۲ رشت که ادبیات، تاریخ و فلسفه را با کتب علمی در کنار هم داشت در سکوت و بی خبری بسته شد، دریغ از آنکه این شهر از اولین شهرهای دارای مدنیت در تاریخ هزاران سالۀ ایران بوده است.

فرهنگ و حقیقت تهاجم به آن

جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است. باید در برابر این تهاجم، سنگر تشکیل داد و با ابزارهای فرهنگی در برابر آن ایستاد، گاهی فیلم ساخت، گاه نشریه، گاه سایت، شرط اول قدم آن است که باور کنیم این شبیخون و تهاجم را؛ آنگاه همت کنیم بر دفاع و مقابله و تهاجم و مجاهدت در این میدان بزرگ.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads