جمعه های انتظار با منتظران ظهور؛

کدام انتظار فرج عبادت است؟

” انتظار فرج دوگونه است انتظاری سازنده و انتظاری ویرانگر” انتظاری که سازنده است تحرک بخش است، تعهد آور است، عبادت بلکه با فضلیت ترین عبادت است اینان خود را حلقه ای از حلقه مبارزات حضرت حجت می دانند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads