بازنشر/ کینه پهلوی از جهان پهلوان

برادر شاه چگونه زندگی تختی را تباه کرد؟

تختی، تختی شد، چون آزاده ماند و چنان سرکشی کرد که هرچه شاهبازها کوشیدند، نتوانستند لگام استبداد را بر وی ببندند و در آخر به خیال خودشان منزوی اش کردند تا هنگامه درنوردیدن رگ هایش توسط شوکران مرگ.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads