عوام مراقب خواص باشند!

خوبان خبر: در فتنه ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتي دارد تا سوارش شوند و نه پستاني تا شيرش را بدوشند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads