مجید فاتحی در جلسه شورای اداری شهرستان رشت مطرح نمود؛

کیفیت خدمات برق در روستاهای گیلان بهبود یابد

در این جلسه مجید فاتحی رئیس شواری بخش خشکبیجار بر ضرورت مطالعه و احداث سردهنه سازی بر روی دو زهکش مهم شهر معروف به زهکش تازه بکنده در چپرپرد و زهکش حاجی بکنده ما بین تالش محله و حاجی بکنده تاکید نمود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads