در جلسه کمیته آب خشکبیجار عنوان شد؛

کشاورزان نشاء برنج خود را به تاخیر نیندازند.

خوبان خبر: در این جلسه مقرر شد با توجه به این که مزارع خشکبیجار در پایین دست ترین منطقه آبیاری مرکزی قرار دارد، نوبت بندی آب برای آن بیش تر تخصیص داده شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads