شهر اسلامی

شهراسلامی شهریست که در آن شهر باورهای اسلامی حاکم موجب بوجود آمدن نمادها و نشانه های اسلامی درسطح کالبد و فرم می باشد. در شهر اسلامی فرم به تبع تعریف می شود و کالبد هویت خود را از محتوی اخذ می کند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads