چقدر خود را برای سختی های آخرالزمان آماده کرده ایم؟

در این بین مردمی که دارا بوده اند، اموال خود را به هر راهی برای گریز از ترس فقر بیشتر می کنند و کسانی که قانع بوده اند و راضی از شرایط ،به فکر افتاده اند تا شیفت های کاری خود را اضافه کنند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads