یادداشت /سارنگ حسن پور

بیم و امید کرونا و اقداماتی که دیده نشد

نقد کردن و مخالف بودن حق طبیعی افراد است. همانطور که موافق بودن و حمایت کردن نیز به عنوان یک حق برای همه اشخاص محفوظ است. شاید کافی است مدارا کنیم و حرف های یکدیگر را گوش دهیم و جدا از مخالفت‌ها و موافقت‌ها باید همیشه مراقب باشیم از دایره انصاف خارج نشویم و واقعیت […]

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads