آیا کسی بر روی کار معاونت‌های سازمان صداوسیما نظارت می‌کند؟

رقابت عجیب دو شبکه صداوسیما بر سر پخش یک سریال مسئله‌دار!

خوبان خبر: این اتفاق قطعا از آن دست اتفاقاتی‌ست که با هیچ منطق و استدلالی قابل تحلیل و تفسیر نیست و خبر از یک نابسامانی و سوءمدیریت عجیب و غریب در مدیریت ارشد بزرگترین دستگاه فرهنگ‌ساز جمهوری اسلامی می‌دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads