روابط نامشروع زن متاهل در اکران نوروزی!

خوبان خبر: در حالي كه فيلم هاي با مضمون خيانت خانوادگي با انتقادات شديد كارشناسان فرهنگي مواجه شده اند، مديريت سينمايي قصد دارد تا فرصت اكران نوروزي را در اختيار يكي از اين فيلم ها قرار دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads