معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت خبر داد؛

انتخاب روستای دهنه سر شیجان خمام بعنوان روستای کار آفرین در سطح شهرستان رشت

مونا ابروفراخ گفت:تبدیل روستای دهنه سر شیجان به عنوان روستای کارآفرینی و فاقد بیکار را برداشتن گام اول برای ورود به سایر نقاط روستایی در سطح شهرستان دانست و اذعان داشت: موفقیت این طرح بسیار دارای اهمیت است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads