انتقاد کنندگان یا نق زنندگان؟!

خوبان خبر: معنای انتقاد چیست اصلا؟! از عیبها گفتن؟ همین؟ اگر مراد از انتقاد این است پس سایت فلان و فلان، بهترین دوست این انقلاب است و فیلم اسکار گرفته مان، انقلابی ترین فیلم! به قول آقا: “دشمن به جای رادیوها آمده در کشور خودمان پایگاه زده است!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads