اکثریت مطلق آرا چطور محاسبه می شود؟

خوبان خبر: نامزدی که بتواند از مجموع آرای ماخوذه، خواه باطل و خواه صحیح، اکثریت مطلق کسب کند رئیس جمهور خواهد شد، نه کسی که صرفا اکثریت مطلق آرای صحیح را کسب نماید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads