رئیس شورای بخش خشکبیجار در گفتگو با خوبان خبر:

قصد دشمنان از تحریم جدایی افکندن بین ملت و نظام اسلامی است/ نباید تنها به نقاط ضعف توجه کرد

عاشوریان تاکید نمود: دشمنان با حربه تحریم قصد داشتند بین ملت و نظام اسلامی جدایی بیفکنند، اما همین تحریم ها باعث شد تا ما دست به کارهای بزرگی بزنیم و مشکلات را از سر راه برداریم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads