دختر شایسته مسلمان چطور انتخاب شد؟/تصاویر

20 دختر محجبه با پیراهن های بلند زرق و برق دار و روسری های جلو کشیده، روی سن رژه رفتند و امتیاز گرفتند. 20 دختر جوان تاج به سر و روبان به دوش که قرار بود سومین دوره دختر شایسته مسلمان را برگزار کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads