عکس روز/ مونس گرانبهای انسان کیست؟

نبی مکرم اسلام (ص) می فرمایند: دختران چه فرزندان خوبى هستند؛ با لطافت و مهربان، آماده به خدمت‏ رسانى،یار و غمخوار [اعضاى خانواده] ،با برکت و پاکیزه کننده [در خانواده براى پدر و مادر.]

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads