گفتگوی خواندنی روزنامه اصلاح طلب اعتماد با شیخ جعفر شجونی:

هاشمي به انقلاب خيانت كرد.

امام به بني صدر و قطب زاده هم اطمينان داشت. تو كه نوفل لوشاتو نبودي. امام به يزدي و بازرگان و منتظري هم اطمينان داشت. امام كه تغيير نمي كند اين ديگرانند كه عوض مي شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads