در گفتگوی خوبان خبر با محسن مقدم نائب رئیس شورای شهر خشکبیجار مطرح شد؛

نمره قبولی عضو شورای شهر خشکبیجار به فعالیت های شورای چهارم / 116 کوچه خاکی در خشکبیجار وجود دارد

عضو شورای شهر خشکبیجار با اشاره به نامگذاری امسال به سال « اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی »از اختصاص بخشی از بودجه شورا، به امور فرهنگی خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads