خوشمزه ترین سنت دنیا !

خوبان خبر: نقاشی با کارامل یا شکر حل شده یکی از سنت های دیرینه چین هاست و از گذشته و از زمانی که شکر و راه های مصرف آن شناخته شد این سنت نیز وجود داشته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads