به علت عدم حضور پزشک متخصص زنان؛

خودداری بیمارستان ماسال از پذیرش زنان باردار

به گفته شاهدان عینی، زنان بارداری که به بیمارستان ماسال مراجعه می کنند، به علت عدم حضور متخصص زنان، به بیمارستان های شهرستان های اطراف ارجاع داده می شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads